7 MAART

LEZING UIT HET BOEK EXODUS
God sprak al de woorden die hier volgen.
Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 
U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen 
boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. 
U zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen; 
want Ik, de Heer ben voor hen die Mij haten een jaloerse God 
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, 
tot het derde en vierde geslacht,  
maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden 
een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht. 
U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken.
Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn.  
Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten.  
Maar de zevende dag is de sabbat voor uw God.
Eer uw vader en uw moeder. 
Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
U zult niet doden. U zult geen echtbreuk plegen.
U zult niet stelen. U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; 
u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, 
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.
 
VOORBEDE
Laten wij bidden dat Gods geboden voor ons heilig zijn.
Dat we het leven van anderen eerbiedigen ...
dat we voorzichtig zijn in het verkeer ...
dat we hongerigen brood aanbieden ... .
Laat ons bidden ...
 
Laten wij bidden dat we de waarheid liefhebben ...
dat we geen kwaadspreken om onszelf mooier te maken ...
dat we niet bij anderen de schuld leggen
van ons eigen onvermogen ...
Laat ons bidden ...
 
Laten wij bidden dat kinderen en ouders
eerbiedig met elkaar omgaan, ...
dat zij voor elkaar opkomen ...
Laat ons bidden ...
 
Laten wij bidden dat we voldoende rust nemen in ons leven; ...
en dat we in de stilte en vrede van ons hart 
onze Schepper mogen danken ....
Laat ons bidden ...
 
Goede God, wij willen U alleen aanbidden, 
U, de God die uw volk bevrijd heeft uit slavernij. 
Maak ons hart royaal en vrijgevig
voor volkeren die thans nog onderdrukt worden en uitgebuit.
Zegen de offers die we brengen in deze 40-dagentijd.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer!