WITTE DONDERDAG 2020

U kunt hier de Dienst volgen van Witte Donderdag
die plaatsvond in een (lege) Laurentiuskerk.
orgel: Anja Hendriks
zang: Jo Jennekens


 
WELKOM
Witte donderdag. Avond van dienen en liefde, van brood breken en voeten wassen!
Het gaat dit uur om de heiligheid van de alledaagse liefde, 
om de glans van het dagelijks brood, 
de heerlijkheid van onze zorg voor elkaar.
 
GEBED OM VERGEVING 
Goede God, op deze avond heeft Jezus ons een voorbeeld gegeven.
Hij heeft de voeten van zijn leerlingen gewassen
en ons gevraagd om ook zo te doen,
om elkaar te dienen en bij te staan.
Daarom bidden wij:
Vergeef ons onze fouten en gebreken.
Vergeef ons onze onverschilligheid en ons onbegrip.
Leer ons genieten van Uw schepping, en zorgen voor elkaar.
Vergeef het ons, als wij U te weinig hebben bedankt.
En dat Uw schepping met planten en dieren zoveel geleden heeft onder ons.
Vergeef het ons, dat het dagelijks brood nog zo oneerlijk is verdeeld
en leer ons, God, elkaar vergiffenis te schenken.
 
Moge God ons vergeven zoals wij elkaar genadig zijn!
Zijn barmhartigheid moge u ten deel vallen +
 
Luiden van de klokken
GLORIA
 
Eert God die onze Vader is, weest allen welgemoed,
looft Hem, gij zult in vrede zijn, aanbidt al wat Hij doet,
U, Heer komt alle leven toe, en wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij, dank voor Uw heerlijkheid.
 
Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan,
gedenk ons in Uw koninkrijk, want Jezus is Uw naam,
Gij die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer,
o, eengeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer.
 
UIT EEN BRIEF VAN PAULUS AAN DE KORINTHIERS
Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen 
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, 
dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zei: 
`Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.'
Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: 
`Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis.'Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, 
verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt,
bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren.
Wij moeten onszelf onderzoeken, voor we van het brood eten 
en uit de beker drinken.
 
EVANGELIE VAN JOHANNES
Het paasfeest was op handen.
In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven
stond Jezus van tafel op, legde zijn bovenkleren af,
nam een linnen doek en omgordde zich daarmee.
Daarop goot Hij water in het wasbekken
en begon de voeten van de leerlingen te wassen
en ze met de doek, waarmee Hij omgord was, af te drogen
zo kwam Hij bij Simon Petrus, die echter tot Hem zei:
“Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?” Jezus gaf hem ten antwoord:
“Wat Ik doe begrijpt Ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien.”
Toen zei Petrus tot Hem: ”Nooit in der eeuwigheidzult Gij mij de voeten wassen!”
Jezus antwoordde hem: “Als gij u niet door Mij laat wassen,
kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.” Daarop zei Simon Petrus tot Hem: 
“Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd.”
Maar Jezus antwoordde: “Wie een bad genomen heeft, 
behoeft zich niet meer te wassen, hij is immers helemaal rein.”
Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken
en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen:
“Begrijpt gij wat Ik heb gedaan? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer,
en dat doet gij terecht, want dat ben Ik:
Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, 
dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen.
Ik heb u een voorbeeld gegeven, zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.”

UBI CARITAS
 
OVERWEGING
Ik vroeg het een paar jaar geleden aan de communicantjes:
‘Wie weet jij waarom Jezus dat deed met Pasen, de leerlingen de voeten wassen?’
Tom hoefde daar niet lang over na te denken. Kinderen denken niet ingewikkeld.
Ze zoeken niet naar symbolen en diepere bedoelingen. Ze denken met hun fantasie.
Tom lachte even ondeugend. Zijn antwoord was eenvoudig: ‘Ik denk dat het in dat zaaltje begon te stinken!’
Tom had succes. De hele klas lachtte.
Kinderen hebben een hekel aan voetwassing, aan nagels knippen en tenen wassen.
Grote mensen begrijpen het beeld onmiddellijk.
Jezus geeft ons voor zijn sterven de hele waarheid en alle wijsheid in één simpel gebaar,
stralend van eenvoud. 

 
De wereld naar Gods hart komt tot stand op het moment dat mensen elkaar van dienst zijn.
Dat is het enige waarop het aankomt. Dat is het enige dat toekomst schept.
Deze waarheid is voor Jezus geen theorie. Ze is een manier van leven.
Hij pakt een wasbak en wast de leerlingen de voeten. Als ze dat nu maar onthouden,
dan zal het verder gaan, het verhaal van Gods koninkrijk.
‘Als ik, jullie meester, je de voeten was, dan moeten jullie net zo met elkaar omgaan.’
Dat is de kwetsbare boodschap van ons geloof.
Gelovig kun je alleen zijn als je dienstbaar bent.
Op het moment dat je heerst, voorschrijft, anderen buiten zet, domineert,
te vuur en te zwaard bekeert, op dat moment ben je gestopt met geloven. 

 
Je kunt het anders zeggen. 
Er is maar één manier waarop wij participeren aan de eeuwigheid;
maar één manier waarop we het ‘hier en nu’ overstijgen:
dat is door belangeloos te zijn, door zonder zelfzucht de ander te ontmoeten.
Die momenten verbinden ons met God. 
‘Ubi caritas et amor’, ‘Waar liefde is en vriendschap, daar is God’, zingen we vanavond.
 
En toen kwamen nieuwe maatregelen om de Corona te bestrijden.
De voetwassing moest in alle kerken achterwege blijven.
Maar wat waren mensen dienstbaar.
Hoe makkelijk boden ze elkaar hun diensten aan.
Dat Is hartverwarmend.


GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, de derde dag is verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ter hemel en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader. Vandaar zal hij oordelen, levenden en doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
 
VOORBEDE
Lieve God, luister naar ons gebed.
Er zijn veel mensen die het moeilijk hebben, ook kinderen.
Ze zijn op de vlucht, hebben honger of zijn ziek.
Wilt U hen helpen, zodat alles weer goed komt? Laat ons bidden...
 
Goede God, wij bidden voor echte vrede in de wereld,
zodat de mensen niet meer bang hoeven te zijn voor oorlog
en ’n veilige plek hebben om te leven. Laat ons bidden...
 
Lieve God, wij vragen U, help ons om met respect om te gaan
met alle Christenen, Moslims, Joden en mensen die geen geloof hebben.
Laat ons bidden...
 
Goede God, wij bidden voor alles wat belangrijk voor ons is,
voor onze lieve ouders, zusjes en broertjes, opa’s en oma’s.
Laat ons bidden...

Wij bidden ook voor onze vriendjes en vriendinnetjes,
voor de juffen en meesters van onze school en
voor een veilige omgeving. Laat ons bidden...
 
Goede God, luister naar ons als wij bidden en vragen.
Laat uw zoon Jezus in ons midden zijn,
als wij brood en wijn met elkaar delen.
Dat vragen wij u voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
 
Offerande
Bidt allen dat ons offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader...
Moge de Heer het offer uit uw handen aanvaarden tot lof en eer van zijn naam
tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk.
 
Goede God,
met brood en wijn sluiten wij ons aan
bij het paasmaal dat uw Zoon met zijn leerlingen hield.
Aanvaard onze inspanningen, om Hem achterna,
de tekenen te stellen van uw koninkrijk.
Moge dit offer bijdragen aan een wereld
waar brood wordt gedeeld en uw vrede heerst.
Amen!
 
TAFELGEBED 
Vrede zij U van God onze Vader, die ons gemaakt heeft en van Jezus zijn Zoon en
van de Heilige Geest die in ons roept en ademhaalt, die ons bewoont.
 
Het is onze eer, het is ons behoud, Uw naam uit te spreken en voor U te staan, luisterend,
wachtend en biddend, Heer onze God.
 
Heilige Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw zoon in ons midden.
U die het licht hebt geroepen, de aarde gegrondvest, U die de mens geboetseerd hebt,
U die de eeuwigheid hebt neergelegd in ons hart, U die naar ons zoekt in den vreemden,
U hebt ons gevonden, gezien, genomen, verheerlijkt, in Jezus Uw dienstknecht.
 
Hem hebt U de macht gegeven om onvergankelijk leven te schenken aan alle mensen.
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens, die is; de levende, begin en einde,
eerste uit de doden, licht der wereld, eerstgeborene van heel Uw schepping, die werd de
minste van de mensen, brood gebroken, uitgedeeld van hand tot hand, die ons dit teken van
zijn liefde heeft gegeven.
 
Die op de avond voor zijn lijden en dood, dat is op deze avond, brood in zijn handen heeft
 
genomen, die zijn ogen heeft opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader en
U gezegend heeft; het brood gebroken heeft en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden;
neemt en eet, dit is mijn lichaam voor U, doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei; deze beker is het nieuwe verbond in
mijn bloed, dat voor U en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden; telkens als u
deze beker drinkt, zult u het doen tot mijn gedachtenis.
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij zijn dood totdat hij
komt, getuigen wij dat Hij voor ons verrezen is, geloven wij, Heer God, dat U Uw Geest
gezonden hebt opdat wij doen wat hij heeft voorgedaan.
 
Wij bidden U, zend ons de levenskracht en de gezindheid die was in Hem en
maak Uw Heilige Geest over ons vaardig.
Dit vragen wij U, door Hem en met Hem en in Hem, die ons naar U is voorgegaan,
die ons gegeven heeft tot U te bidden met deze woorden;
ONZE VADER 
 
De vrede des Heren zij altijd met u!
 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, onferm u over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, onferm u over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede
 
Zie dit is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt
Heer ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden
 
 
SLOTLEZING
Nadat Jezus met zijn vrienden het brood had gebroken,
gingen zij allen naar buiten, naar het landgoed van Getsemane.
Het was al nacht.
Jezus zei:”Ik wil even alleen zijn om te bidden.”
Petrus, Johannes en Jacobus nam hij een eindje mee en Hij vroeg hun:
“Bid met Mij mee, want Ik voel Mij zo bedroefd;
de angst voor de dood wordt groot in Mij.”
Toen viel Jezus op de grond neer en bad:
“Vader, bespaar Mij dit lijden…maar toch, niet mijn wil moet gebeuren, maar wat U wilt.
Toen ging Jezus terug naar zijn vrienden.
Die waren intussen ingeslapen.
Jezus vroeg hun:”Kunnen jullie niet één uurtje met me bidden….?”
En daar kwam Judas al aan met een troep soldaten.
Ze hadden speren en zwaarden bij zich.
Ze namen Jezus gevangen en voerden hem mee, de donkere nacht in.