WEEKEND 18 OKTOBER,
      29STE ZONDAG DOOR HET JAAR 
  IEDER HET ZIJNE:

DE KEIZER EN GOD......!??
Lieve kinderen.

Als Jonas met oma in de buurt van de kerk
kwam, dan ging hij altijd een kaarsje
opsteken. ‘Eerst de offerblok!’, zei oma
een beetje streng. 

Hij mocht een muntje in een zwart ijzeren
kistje stoppen en een kaars aanmaken. 

Maar vandaag schoot hem iets te binnen.
Hij had zelf ook een spaarpot thuis.
‘Wie maakt dat busje leeg?’, vroeg hij aan oma.

‘Dat doet meneer pastoor’, zei oma om het niet nodeloos
ingewikkeld te maken. ‘Wat doet meneer pastoor daarmee?’
Jonas spaarde voor een helikopter die echt kon vliegen, maar hij begreep dat meneer pastoor er wel iets anders mee zou doen.
‘Nou, als er iets kapot gaat aan de kerk: een gat in het dak,
of dat de klok blijft stilstaan, dan heeft-ie geld nodig’, legde oma uit.
Jonas knikte tevreden. Zo had alles zijn zin.

En in zijn hoofd werd een plannetje geboren.
Jonas had ook geld nodig. Hij zou net zo’n offerblok maken
van een schoenendoos en die zwart verven
en een gleuf erin knippen en in de hal ophangen.
Toen de offerblok klaar was schreef Jonas er
met koeienletters op ‘VOOR MEI’.
‘Mij’ had hij wel met korte ‘ei’ geschreven,
maar dat leverde hem van elke tantes wel 5 euro extra op.

 In de ogen van de profeet Jesaja kan ook een 'heidense' koning een gezalfde van God zijn
en een instrument van zijn barmhartigheid!


EERSTE LEZING UIT DE PROFEET JESAJA 45:1 
Zo spreekt God tot Kores, de overheerser..., zijn gezalfde.
Ik heb u bij hand genomen, om volken te bedwingen
en koningen de gordels van de heupen te rukken. 
Omwille van Israël mijn uitverkorene, 
heb Ik u bij uw naam geroepen, u een erenaam gegeven - 
en gij kende Mij niet.
Ik ben de Heer en niemand anders, 
buiten Mij is er geen god; 
Ik omgord u, - en gij kent Mij niet.
Zo zullen zij erkennen, 
van de opgang der zon tot aan haar ondergang, 
dat er niemand anders is dan Ik alleen: 
Ik ben de Heer, en niemand anders.


EVANGELIE VOLGENS MATTEUS 22,15 
(uit de Naardens Bijbel)


Dán
gaan de Farizeeërs verder
en nemen in beraad
hoe zij hem in een woord kunnen verstrikken.
Ze zenden tot hem hun leerlingen,
samen met de Herodianen, om te zeggen:
leermeester,
we weten dat u waarachtig bent
en de weg Gods in waarachtigheid leert:
u bekommert u om niemand,
nee, u kijkt niet
naar het aanschijn van mensen;
zeg ons dan wat u ervan denkt:
is het geoorloofd dat wij Caesar cijnsgeld geven
of niet?
Maar Jezus herkent hun boze opzet en zegt:
waarom stelt ge mij op de proef,
ondermaatse oordelaars?-
toont mij de munt van de accijns!
Ze brengen hem een dinar.
Hij zegt tot hen: van wie
is dat beeld en het opschrift?
Ze zeggen: van Caesar…
Dán
zegt hij tot hen:
geeft dus wat van Caesar is af aan Caesar
en wat van God is aan God!
Als ze dat horen zijn ze vol verwondering;
ze laten hem met rust en gaan weg.

     


        


OVERWEGING

Kent u het wapen van Voerendaal? 
Als u dat met Google opzoekt, ‘wapen van Voerendaal’,
dan komt u terecht mij het oude nieuws van onze burgemeester die met een wapen werd bedreigd!
Maar ik bedoel dus het officiële wapenschild van de gemeente.
In het Laurentiushome is het ingemetseld; een werk van Cor van Geleuken,
een afdankertje van de gemeente.
Het schild is in twee helften verdeeld. Links staat Laurentius met zijn rooster
en rechts de leeuw van Valkenburg met de dubbele staart, die verwijst naar de hertogen van Limburg.
De burgerlijke en kerkelijke overheid, netjes gescheiden en op gelijke hoogte naast elkaar.
Dit wapen is overigens omstreden.
Toen Klimmen ook deel ging uitmaken van Voerendaal, is geprobeerd
om Remigius ook op het schild te krijgen.
Ik heb me hier ooit in verdiept toen de gemeente een kleine subsidie
voor het vernieuwen van het kerkdak in Kunrade had afgewezen, met als argument
dat dit was gedaan vanwege ‘de scheiding van kerk en staat’.
Bedoeld werd, dat de kerk haar ‘eigen broek op moest houden’.
Te vaak wordt tegenwoordig het beginsel ‘scheiding van kerk en staat’ aangevoerd,
als men wil zeggen dat de kerk haar mond maar moet houden.
Scheiding van kerk en staat betekent echter niet, dat de overheid zich onverschillig moet gedragen
tegenover de religieuze gevoelens van burgers.
Ze is ook niet onverschillig tegenover de sportieve of kunstzinnige landgenoten.
‘Scheiding van kerk en staat’ houdt in, dat de overheid geen voorkeur mag koesteren voor een bepaalde religie.
Als ze de synagoge een nieuw dak subsidieert, dan moet ze dat voor de gereformeerden ook doen;
en als ze het jongerenwerk van Marokkaanse jeugd ondersteunt,
dan kan de katholieke organisatie ook een beroep op haar doen. 
De hele kwestie is weer actueel door de kerkdiensten in Staphorst.
Overschrijdt de overheid haar bevoegdheid, als ze zich met de vormgeving van de liturgie  bemoeit?
Volgens mij niet! Ze wil de gezondheid van de burgers beschermen
en je kunt de diverse levensterreinen niet zo duidelijk afbakenen, als op het wapenschild van de gemeente.


SCHEIDING VAN KERK EN STAAT
De discussies over de macht van keizer en paus liepen in voorbije eeuwen hoog op.
Soms probeerde een keizer de paus te benoemen...
– Leo IX, die deze kek inzegende, was een neefje van de keizer! –
en vaak wilde de paus de keizer kronen. Deze spanning liep door tot in alle gelederen;
tot aan pastoor Hensgens die in 1663 uit Voerendaal moest vluchten omdat de Staten Generaal had gedecreteerd
dat iedereen hier calvinistisch moest worden.
Bij al die discussies speelde het evangelie van vandaag een grote rol.
‘Geef de keizer het zijne, en geef God wat God toekomt!’
Maar eigenlijk moet je de opmerking van Jezus zo niet lezen!
Jezus bedoelt niet dat er twee machtsgebieden zijn, en dat de invloedssfeer van God beperkt is
tot het niet-keizerlijke!
Wat bedoelde Jezus wel?

VERKEERDE VRAAG!
Markus, en met hem ook Mattheus, behandelt een aantal confrontaties tussen Jezus en zijn tegenstanders
en hij laat de wijsheid en gevatheid van Jezus zien. Jezus past steeds dezelfde tactiek toe:
hij verwerpt de vraag als onbelangrijk, en zet er een veel voornamer item voor in de plaats. 
Herodianen waren Joden die blij waren met de welvaart die het Romeinse Rijk bracht.
Zij hadden geen bezwaar tegen het gebruik van de Romeinse denarie met de beeltenis van de keizer
en ook niet met het randschrift over ‘Tiberius, zoon van de goddelijke Augustus’.
De Farizeeën wel, ze zouden naar zo’n munt niet eens kijken; laat staan haar aanraken.
Je mocht geen mensen afbeelden, en hem zeker niet ‘goddelijk’ noemen. Daarom was hun toegestaan
de belasting met een Griekse Drachme te betalen.
De belastingen waren talrijk en zwaar, vooral voor de gewone man, want iedereen werd gelijkelijk aangeslagen.
Belasting naar inkomen is iets van de negentiende eeuw.
Het monsterverbond van Herodianen en Farizeeën legt zijn twistpunt aan Jezus voor.
Nu moest Jezus kleur bekennen. Was hij tegen de keizer? Of was hij tegen het zwaar beproefde volk?

 
Jezus’ antwoord luidt: ‘er is een veel belangrijkere vraag waarover je je druk moet maken.
Niet welke beeltenis is op een mùntje geprint, maar naar wiens beeld ben jíj geschapen?’
Dus voordat je je druk maakt over je belastingaanslag,
moet je eerst maar eens vragen: wat heb je voor de armen gedaan,
voor de vluchtelingen, en hongerigen,
voor God?Paus Leo IX was bisschop in Toul en werd in Worms tot paus gekozen. Hij heeft hard gewerkt om in de kerk orde op zaken te stellen. De Noormannen probeerde hij te verdrijven uit zuid-Italie, hetgeen hem een gevangenschap opleverde. Tragisch was het schisms met de Oosterse kerk. Bij ons is hij bekend omdat hij de kerk van Voerendaal heeft ingezegend! Hieronder een portret (uit Wikipedia) en het schilderij uit de doopkapel van de kerk.


 

 

VOORBEDE
Laten wij op wereldmissiedag bidden 
voor de kerken in de derde wereld,
voor allen die zich inzetten in onderwijs, gezondheidszorg
en mee bouwen aan vrede in de wereld... laat ons bidden...
 
Laten wij bidden om Gods zegen
voor zo velen - overal in de wereld -,
die zwaar getroffen zijn door het coronavirus,
die weinig of geen medische hulp konden krijgen
of die geen afscheid konden nemen van hun dierbaren...
laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor de kerken in de derde wereld,
en voor hun rijke broers en zusters hier,
dat zij met elkaar verbonden mogen zijn,
en dat ze elkaar inspireren tot daden van gerechtigheid.... laat ons bidden...
 
    God U bent een vader voor alle mensen.
    Open onze ogen voor alle rijkdommen van deze aarde,
    dat we ze delen met elkaar en er samen van genieten.
    Dat wij zo aan U geven, wat U toekomt!
    Zo geven we U wat U toekomt,
    door Christus onze Heer.