24 JANUARI

LEZING UIT HET BOEK JONA
Het woord van de Almachtige werd gericht tot Jona:
‘Sta op, ga naar Nineve, de grote stad. Zeg haar,
dat haar verdorvenheid tot Mij is doorgedrongen.’
Jona stond op! Maar dan om te vluchten naar Tarsis; weg van de Heer.
De Almachtige smeet hevige wind op de zee en het schip dreigde te breken.
Jona was afgedaald tot in het diepst van het ruim.
De matrozen zeiden: ‘Laten we loten om te zien, wie deze ramp
over ons heeft afgeroepen.’ Het lot viel op Jona. 
Jona zei: ‘Smijt mij maar in zee: dan zal de zee u met rust laten.’
Zij smeten hem in het water, en de woede van de zee bedaarde.
Nu zond God een grote vis om Jona te verzwelgen. 
En Jona was in de buik van de vis, drie dagen en drie nachten.
Toen spuwde de vis Jona op het droge.
Opnieuw strak de Heer tot Jona: ‘Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, 
en zeg haar wat Ik u heb opgedragen.'
Jona stond op en ging naar Nineve. Daar aangekomen riep hij: 
‘Veertig dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!’
De Ninevieten trokken boetekleren aan.
God zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen.
En Hij bracht het onheil niet ten uitvoer.
Jona was ergens buiten de stad gaan zitten om te zien, wat er zou gebeuren.  
God liet een ricinusboom opschieten, om hem schaduw te bieden
en hem zo van zijn wreveligheid te genezen.  
Jona was opgetogen over die boom.
Toen liet God een worm komen die de boom aanvrat en deed verdorren.  
Bovendien zond God een verzengende oostenwind, 
zo hevig, dat Jona uitgeput neerzonk. 
Hij zei: ‘De dood is mij liever dan het leven.’  
Toen vroeg God aan Jona: ‘Is er wel reden om zo nijdig te zijn over die boom?’ 
Hij antwoordde: ‘Ja zeker, ik heb alle reden om boos te zijn!’  
Daarop sprak God: ‘Jij bent begaan met die boom, 
die gij niet hebt opgekweekt, die boom die tussen de ene nacht en de andere 
is opgeschoten en verdwenen?  En zou Ik dan níet begaan zijn met Nineve, 
de grote stad, waar zoveel mensen wonen, en ook nog zoveel dieren.....?’ 
 
VOORBEDE
Laten wij bidden voor mensen in hun leven geen zin en betekenis ervaren,
die op de vlucht zijn voor hun ware zelf. 
Moge zij mensen ontmoeten bij wie zij thuis kunnen komen... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor alle mensen die opkomen voor gerechtigheid,
die het opnemen voor een collega, voor een familielid
of voor iemand die onrecht lijdt... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor onze samenleving, 
dat ze niet stuurloos wordt, dat ze niet blind is voor het kwaad
en niet duldt wat dodelijk is... Laat ons bidden...
 
Goede God, U roept ook ons naar Nineve,
en ook wij voelen de angst van Jona, want het kwaad is groot
en zelf voelen we ons klein.
Beziel ons met uw Geest van waarheid en kracht,
dat vragen wij U door Christus onze Heer, amen


 


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.