26 MEI


UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN

Enige mensen die van Judea waren gekomen, 
verkondigden de stelling: 
‘Als u zich niet, volgens het gebruik van Mozes, laat besnijden, 
kunt ge niet gered worden.’ 
Hierover ontstond strijd. Paulus en Barnabas raakten met hen in een felle woordenwisseling.
Daarop droeg men Paulus en Barnabas op met deze strijdvraag 
naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.
Daar besloten de apostelen om enige mannen te kiezen 
die met Paulus en Barnabas naar Antiochië zouden teruggaan:
Judas en Silas, mannen van aanzien.
Zij kregen een brief mee: 
‘De apostelen groeten de heidenen in Antiochië, broederlijk.
Wij hebben gehoord dat sommigen van ons 
u in verwarring hebben gebracht. Ze deden dat buiten ons om.
Daarom zijn enige mannen uit ons midden meegestuurd naar u 
in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus.
Judas en Silas zullen u deze boodschap mondeling overbrengen. 
De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten 
u geen zwaardere last op te leggen dan de onvermijdelijke: 
u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, 
van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. 
Als gij uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan. Vaarwel!’ 
 
 
VOORBEDE
 
Goede God, U hebt geen tempel nodig 
om te wonen onder ons.
Wees dan aanwezig in onze liefde en zorg voor elkaar.... 
Laat ons bidden...
 
Goede God, U gaat schuil in ieder mens,
ook in deugnieten en vechtersbazen, in zwervers en vreemdelingen.
Open onze ogen en ons hart voor dat geheim...
Laat ons bidden...
 
Goede God, wees onze reisgezel, onderweg naar de toekomst.
Wees aanwezig in onze diepste gevoelens,
in mededogen en barmhartigheid... Laat ons bidden...
 
God, Schepper en Vader,
U bestaat niet in onze tijd en ruimte
zonder onze mond om woorden van vergeving te spreken,
zonder onze handen om te strelen en te zegenen,
zonder ons hart om oprecht mee te leven.
Wees God met ons, door Christus onze Heer. Amen
  

 


De volgende lectoren-instuif is op 29 april,
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

 


ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.