9 MEI

LEZING UIT EEN BRIEF VAN JOHANNES
Vrienden, laten wij elkander liefhebben, 
want de liefde komt van God. 
Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God.  
De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.  
En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard 
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, 
om ons het leven te brengen.  
Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, 
maar Hij heeft ons liefgehad, 
en Hij heeft zijn Zoon gezonden 
om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.  
Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, 
moeten ook wij elkander liefhebben.  
Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, 
woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 
 

VOORBEDE
Laten wij bidden voor kinderen die niet worden bemind, 
die al vanaf hun geboorte voelen niet welkom te zijn, 
en die later ook zelf niet in staat zullen zijn om liefde te schenken....
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor mensen die behandeld worden alsof zij
tweederangs burgers zijn, die geen gelijke kansen krijgen.... 
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor ouderen
die het gevoel hebben anderen nog slechts tot last te zijn,
voor hen die stil en wezenloos, ergens op een kamer, wachten op niemand.... 
Laat ons bidden...
 
Bidden we vandaag voor alle moeders,
vooral voor de moeders die hun kind niet meer kunnen bereiken
of niet kunnen geven wat het nodig heeft...
Laat ons bidden...
 
Goede God, zo bidden wij, dat wij altijd mogen bestaan
in de ruimte en het licht van de liefde, want daar waart uw Geest.
Voed daarmee ons denken, voelen en handelen,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid, amen
 


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.