weekend 7 aug 2022

 
EERSTE LEZING 
UIT DE BRIEF VAN PAULUS 
AAN DE HEBREEËN
 
Zusters en broeders,
Wat is het geloof eigenlijk?
Het geloof, dat is de vaste grond
voor alles wat wij hopen.
Het overtuigt ons van het werkelijke bestaan van wat onzichtbaar is.
Onze voorouders gedenken we met eerbied
omdat ze zo’n geloof hadden.
Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven 
aan de roepstem van God, en ging hij op weg 
naar een land dat bestemd was voor hem 
en zijn erfgenamen; 
hij vertrok zonder te weten waarheen.  
Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd 
in het land dat hem beloofd was; 
hij woonde er in tenten;  
want hij zag uit naar de stad met fundamenten, 
waarvan God de ontwerper en bouwer is.  
Door het geloof heeft ook Sara, 
ofschoon haar tijd al lang voorbij was, 
de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen. 
Ze wist dat Hij die de belofte had gedaan, 
zijn woord zou houden.  
Daarom is er dan ook een nageslacht ontstaan, 
talrijk als de sterren aan de hemel, 
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. 
 
VOORBEDE
 
Goede God, laat ons niet vergeten,
dat ook wij afstammen van voorouders
die honger hebben geleden en onderdrukking hebben gekend.
Moge dat besef ons vervullen met mededogen
jegens vluchtelingen en hongerigen op aarde... Laat ons bidden...
 
Goede Vader, laat ons er altijd van bewust zijn
dat wij dit leven niet zelf hebben verdiend;
dat we er geen recht op kunnen laten gelden
maar dat het een geschenk is uit uw hand.
Moge dat besef ons gastvrij maken en royaal... Laat ons bidden...
 
Goede God, herinner ons eraan
dat ook wij voorouders hebben
die vluchteling waren, op zoek naar welvaart voor hun kinderen
en hunkerend naar vrede.
Laat dat idee ons tot milde mensen maken... Laat ons bidden...
 
Goede God, laat ons leven in het besef dat we geroepen zijn 
om verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar;
dat alle rijkdommen van de schepping de liefde van de mensen
pure genade zijn;
en dat U van ons verwacht dat wij er met zorg en liefde mee omgaan;
dat vragen wij U op voorspraak van uw dienaar,
de heilige Laurentius,
en door Christus onze Heer. Amen.
 


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.