10 OKTOBER 2021
 
LEZING UIT HET BOEK WIJSHEID
Toen ik geboren was, ademde ook ik de lucht in die van ons allen is.
Ik liet mijn eerste geschrei horen, juist als iedereen.  
In windsels werd ik grootgebracht en ik werd met zorgen omringd.  
Geen enkele koning immers is zijn leven anders begonnen.  
De intrede in het leven is voor iedereen hetzelfde, net als ons heengaan.
Ik heb derhalve gebeden om inzicht. 
Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij. 
Ik schatte haar hoger dan skepters en tronen 
en ik beschouwde rijkdom als waardeloos, in vergelijking met haar.  
Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, 
want naast haar is alle goud maar wat zand 
en tegenover haar geldt zilver als slijk.  
Meer nog dan gezondheid en schoonheid kreeg ik haar lief 
en ik verkoos haar boven het licht, 
want de glans die zij uitstraalt dooft nimmer. 
 
VOORBEDE
 
Laten wij bidden voor alle kinderen die opgroeien in weelde;
dat het hun niet ontbreekt aan de warme nabijheid van ouders
die tijd en aandacht hebben.... Laat ons bidden,
 
Laten wij bidden voor de rijke volkeren op aarde,
dat zij zich het lot aantrekken van de armsten op aarde,
dat zij solidair zijn met hun strijd tegen de pandemie... 
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor ons allemaal, 
dat wij niet de gevangenen zijn van onze spullen, 
maar dat we ontdekken wat ons werkelijk gelukkig maakt... 
Laat ons bidden...
 
Goede God, wij kunnen uw koninkrijk binnengaan
door ons over te geven aan de liefde.
Help ons dan over de drempel van ons ‘ik’ te stappen,
zodat we anderen ontmoeten en U vinden!
Laat ons door het oog van de naald kruipen, 
want bij U is het onmogelijke mogelijk,
door Christus onze Heer. Amen

 


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.