1 AUGUSTUS 2021

LEZING UIT HET BOEK EXODUS
Toen ze in de woestijn waren, 
begonnen de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron. 
Ze zeiden: `Waren we maar door Gods hand gestorven in Egypte; 
daar zaten we bij de vleespotten en konden volop brood eten. 
Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht 
om van honger om te komen.' 
Toen sprak de Heer tot Mozes: 
`Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. 
De mensen moeten er dagelijks op uit gaan 
en de hoeveelheid voor een dag verzamelen. 
Tegen de avond kunt ge vlees eten. 
Dan zult ge weten dat Ik uw God, ben.' 
Het was avond, 
toen er kwartels kwamen aangevlogen 
die neervielen over heel het kamp. 
De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. 
En toen deze was opgetrokken 
lag er over de woestijn een fijne korrelige laag, 
alsof de grond met rijp was bedekt. 
De Israëlieten zagen het en vroegen: 
`Wat is dat?' Ze wisten werkelijk niet wat het was. 
Mozes legde hun uit: `Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft.'
 
VOORBEDE
 
Laten wij met een dankbaar hart
bidden voor mensen die zich het lot aantrekken
van anderen, van de slachtoffers van de watersnood
en van zwervers en vluchtelingen...
Laat ons bidden ...
 
Laten wij bidden voor jonge mensen. 
Ze groeien op in een wereld die vol luxe is,
maar ook zo kwetsbaar en verdeeld ...,
leg ook in hun hart een verlangen naar uw Koninkrijk.
Laat ons bidden ...
 
Laten wij bidden, dat we de zorg en de liefde 
die van elkaar elke dag mogen ondervinden,
kunnen beleven als een geschenk uit de hemel.
Laat ons bidden ...
 
    Barmhartige God,
    U hebt zich geopenbaard in
    in brood dat wordt gedeeld
    met een hongerige.
    Wees ons nabij, al onze dagen,
    opdat uw Koninkrijk komen mag,
    nu en tot in eeuwigheid. Amen 
 
 
 
 


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.