PAROCHIERAAD


doel
De parochieraad is geen bestuursorgaan, maar een schakel tussen pastores en parochianen. Ze is een klankbord voor de parochianen. Ze stimuleert de samenwerking tussen de  diverse werkgroepen. Ze waakt over de continuïteit van het vrijwilligerswerk.

taak
De parochieraad heeft een adviserende rol op bepaalde pastorale zorggebieden. Een andere taak is het onderhouden van contacten met parochianen en hen stimuleren actief deel te nemen aan activiteiten, die binnen de parochie worden georganiseerd, danwel als vrijwilliger lid te worden van een van de vele werkgroepen.

vergaderingen
De vergaderfrequentie is 1x per kwartaal. De Pastoor doet mededelingen betreffende het kerkelijke gebeuren en vraagt, indien nodig, om advies.
De leden van de Parochieraad vertegenwoordigen elk een specifieke werkgroep binnen de Parochie.  Zo blijven zij goed op de hoogte van wat er binnen de Parochie leeft. Zij doen verslag van de activiteiten van hun werkgroep, de problemen die ze daarbij onderkennen, toetsen de haalbaarheid van nieuwe ideeën  en proberen te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. Van deze vergaderingen wordt verslag opgemaakt.